ՀԱՐԿԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՇՎԵՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՑԱՆԿ
Հ/Հ ՀԱՇՎԻ ՀԱՄԱՐ ՎՃԱՐՄԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐ ԿԱՄ ՆՈՏԱՐ ՖԻԶ. ԱՆՁ
ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՇԻՎ
1 900008000490 Հարկ վճարողների հարկային պարտավորությունների մարման նպատակով վարվող պետական արտաբյուջետային միջոցների ավանդային ենթահաշիվ
ԳԱՆՁԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՎԱՐՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԵՆԹԱՀԱՇԻՎ
1 900008000508 Օրենսգիրքն ուժի մեջ մտնելու օրվա դրությամբ առկա գերավճարների գանձապետարանի կողմից վարվող պետական բյուջեի միջոցների առանձին ենթահաշիվ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
1 900005001020 ԱԱՀ ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման գործարքներից (կազմակերպություններ)
2 900005001038 ԱԱՀ ՀՀ-ում մատուցման գործարքներից(կազմակերպություններ)
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ԱՐԺԵՔԻ ՀԱՐԿ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
1 900005002028 ԱԱՀ ՀՀ-ում արտադրվող ապրանքների մատակարարման գործարքներից (ֆիզ. անձ)
2 900005002036 ԱԱՀ ՀՀ-ում ծառայությունների մատուցման գործարքներից (ֆիզ. անձ)
ՇԱՀՈՒԹԱՀԱՐԿ
1 900005005013 Շահութահարկ պետական կազմակերպություններից
2 900005005021 Շահութահարկ ոչ պետական կազմակերպություններից (բացի օտարերկրյա ներդրումներով և ֆինանսավարկային կազմակերպություններից)
3 900005005039 Շահութահարկ օտարերկրյա ներդրումներով կազմակերպություններից
4 900005005047 Շահութահարկ ֆինանսավարկային կազմակերպություններից
5 900005005054 Շահութահարկ այլ կազմակերպություններից
6 900005005104 Շահութահարկ մեկ տոկոս դրույքաչափով
7 900005005062 Շահութահարկ ոչ ռեզիդենտից՝ աղբյուրի մոտ չհարկվող
8 900005005070 Շահութահարկ ոչ ռեզիդենտից՝ աղբյուրի մոտ հարկվող
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿ
1 900005580114 Շրջանառության հարկ Ի/Ա առևտրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից
2 900005580122 Շրջանառության հարկ ԱՁ առևտրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից
3 900005580213 Շրջանառության հարկ Ի/Ա արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից
4 900005580221 Շրջանառության հարկ ԱՁ-երի արտադրական գործունեությունից ստացվող եկամուտներից
5 900005580312 Շրջանառության հարկ ռոյալթիներից
6 900005580320 Շրջանառության հարկ տոկոսներից
7 900005580338 Շրջանառության հարկ ակտիվների օտարումից ստացված եկամուտներից
8 900005580346 Շրջանառության հարկ գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտներից
9 900005580411 Շրջանառության հարկ նոտարական գործունեությունից ստացված եկամուտներից
10 900005580510 Շրջանառության հարկ Ի/Ա այլ գործունեության տեսակներից ստացված եկամուտներից
11 900005580528 Շրջանառության հարկ ԱՁ այլ գործունեության տեսակներից ստացված եկամուտներից
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻՑ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ
1 900005600110 Եկամտային հարկ պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատողների վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից
2 900005600128 Եկամտային հարկ համայնքային բյուջետային հիմնարկների աշխատողների վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից
3 900005600136 Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորություններից չազատված այլ գործատուների կողմից աշխատողներին վճարվող աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից
4 900005600144 Եկամտային հարկ հարկային գործակալի պարտավորություններից ազատված գործատուների կողմից վճարվող (հաշվարկվող) աշխատավարձից և դրան հավասարեցված այլ եկամուտներից
5 900005600151 Հարկային գործակալի կողմից պահված եկամտային հարկ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակում կատարված աշխատանքների (այդ թվում` մատուցված ծառայությունների) դիմաց ստացված եկամուտներից
6 900005600169 Եկամտային հարկ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակում կատարված աշխատանքների (այդ թվում` մատուցված ծառայությունների) դիմաց հարկային գործակալի պարտավորություններից ազատված գործատուների կողմից վճարվող եկամուտներից
7 900005600177 Եկամտային հարկ վարձու աշխատողի աշխատանքի ընդունումը ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով գրավոր չձևակերպելու դեպքերում
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ
1 900005600219 Եկամտային հարկ նոտարների ստացած եկամուտներից
2 900005600227 Եկամտային հարկ հաստատագրված վճար վճարող ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից
3 900005600235 Եկամտային հարկ արտոնագրային վճար վճարող ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից
4 900005600243 Եկամտային հարկ շրջանառության հարկ վճարող ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից
5 900005600250 Եկամտային հարկ այլ ԱՁ-երի ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստացած եկամուտներից
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՊԱՍԻՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ
1 900005600318 Եկամտային հարկ ռոյալթիներից
2 900005600326 Եկամտային հարկ փոխառություններից ստացված եկամուտներից
3 900005600334 Եկամտային հարկ ավանդներից ստացված եկամուտներից
4 900005600342 Եկամտային հարկ գույքը վարձակալության տալուց ստացված եկամուտներից
5 900005600359 Եկամտային հարկ գույքի օտարումից ստացված եկամուտներից
ԵԿԱՄՏԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ԱՅԼ ՀԱՐԿՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻՑ
1 900005600417 ԵՀ առանց սահմանված կարգով պայմանագիր կնքելու դեպքերում (11 տոկոս)
2 900005600425 ԵՀ շահումներից ստացած եկամուտներից
3 900005600433 ԵՀ նվիրատվության և օգնության կարգով ստացված գույքից և դրամական միջոցներից
4 900005600441 ԵՀ ԿԿՀ սահմանված կարգով ստացված ապահովագրական հատուցումներից և կենսաթոշակներից
5 900005600458 ԵՀ քաղ.իաիրավ. պայման. կատարումից ստացված այլ եկամուտներից
6 900005600466 ԵՀ այլ աղբյուրներից ստացված եկամուտներից
7 900005600516 ԵՀ ոչ ռեզիդենտ հարկ. գործակալի կողմից ՀՀ քաղաքացիներին ՀՀ տարածքից դուրս վճարվող եկամուտներից
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
1 900005000170 Սոցիալական վճար` վարձու աշխատողներից (պայմանագրային եկամուտ ստացողներից), այդ թվում` հարկային գործակալի միջոցով
2 900005000188 Սոցիալական վճար` անհատ ձեռնարկատերերից, նոտարներից և ինքնազբաղվածներից
ԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿ ՀՀ-ՈՒՄ ԱՐՏԱԴՐՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՑ
1 900005003018 Ակցիզ հարկ արտադրվող այլ ակցիզային ապրանքներ
2 900005003026 Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող գարեջուր
3 900005003075 Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար ակցիզային դրոշմանիշներ
4 900005003166 Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի և այլ գինիներ
5 900005003174 Ակցիզ հարկ արտադրվող փրփրուն գինիներ, գինենյութ
6 900005003182 Ակցիզ հարկ արտադրվող վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրատներ
7 900005003190 Ակցիզ հարկ արտադրվող խմորման ենթարկվող այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր,պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք)
8 900005003208 Ակցիզ հարկ արտադրվող էթիլենային սպիրտ
9 900005003216 Ակցիզ հարկ արտադրվող սպիրտային խմիչքներ
10 900005003224 Ակցիզ հարկ արտադրվող խաղողի գինու թորումից ստացվող թրմեր, կոնյակ
11 900005003232 Ակցիզ հարկ արտադրվող օղի
12 900005003240 Ակցիզ հարկ արտադրվող լիկյորներ, մրգօղիներ
13 900005003257 Ակցիզ հարկ արտադրվող ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ
14 900005003265 Ակցիզ հարկ արտադրվող հում նավթ և նավթամթերքներ
15 900005003273 Ակցիզ հարկ արտադրվող նավթային գազեր և գազանման ածխաջրածիններ (բացառությամբ բնական գազի)
16 900005032819 Ակցիզ հարկ արտադրվող շամպայն
17 900005032918 Ակցիզ հարկ ՀՀ-ում արտադրվող շարժիչային յուղերի համար ակցիզային հարկ
ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
1 900005005088 Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (կազմակերպություններ)
2 900005005096 Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (կազմակերպություններ)
3 900005012019 Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ)
4 900005012027 Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ)
5 900005012043 Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ)
6 900005012076 Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ)
7 900005012084 Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (կազմակերպություններ)
8 900005012092 Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ)
9 900005012100 Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (կազմակերպություններ)
10 900005012126 Հաստատագրված վճար ՀՀ արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (կազմակերպություններ)
11 900005012142 Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ)
12 900005012183 Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ)
13 900005012191 Հաստատագրված վճար Բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ)
14 900005012209 Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ)
15 900005012233 Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ)
16 900005012241 Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ)
17 900005012266 Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ)
18 900005012274 Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (կազմակերպություններ)
19 900005012282 Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ)
20 900005122917 Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (կազմակերպություններ)
ՀԱՍՏԱՏԱԳՐՎԱԾ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ
1 900005006094 Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող բենզինի համար (ֆիզ. անձ)
2 900005006102 Հաստատագրված վճար Ներմուծողների կողմից իրացվող դիզվառելիքի համար (ֆիզ. անձ)
3 900005013017 Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերից դուրս գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ)
4 900005013025 Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայր (տոնավաճառ, շուկա և այլն) կազմակերպման գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ)
5 900005013041 Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ)
6 900005013074 Հաստատագրված վճար Խաղատների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ)
7 900005013082 Հաստատագրված վճար Դրամական շահումով խաղային ավտոմատների շահագործման համար (ֆիզ. անձ)
8 900005013090 Հաստատագրված վճար Համակարգչային խաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ)
9 900005013108 Հաստատագրված վճար Տեսաժապավենների և տեսամագնիտոֆոնների վարձույթի համար (ֆիզ. անձ)
10 900005013124 Հաստատագրված վճար ՀՀում արտադրվող ծխախոտի արտադրանքի համար (ֆիզ. անձ)
11 900005013140 Հաստատագրված վճար Լուսանկարչական լաբորատորիաների գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ)
12 900005013181 Հաստատագրված վճար Արդյունագործական ձկնորսության գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ)
13 900005013199 Հաստատագրված վճար Բենզինի և դիզելային վառելիքի մանրածախ վաճառքի գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ)
14 900005013207 Հաստատագրված վճար Վիճակախաղեր կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ)
15 900005013231 Հաստատագրված վճար Ավտոտրանսպորտային միջոցների գազալցման գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ)
16 900005013249 Հաստատագրված վճար Բաղնիքներ և ցնցուղարաններ կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ)
17 900005013264 Հաստատագրված վճար Տոտալիզատորի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ)
18 900005013272 Հաստատագրված վճար Առևտրի իրականացման վայրերում գտնվող` խանութների, կրպակների (տաղավարների) և այլ վաճառատեղերի միջոցով առևտրական գործունեություն իրականացնելու համար (ֆիզ. անձ)
19 900005013280 Հաստատագրված վճար Ինտերնետ շահումով խաղերի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ)
20 900005132916 Հաստատագրված վճար Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների գործունեություն կազմակերպելու համար (ֆիզ. անձ)
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ
1 900005360210 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (կազմակերպություններ)
2 900005360418 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (կազմակերպություններ)
3 900005360517 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար
4 900005360616 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (կազմակերպություններ)
5 900005360715 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ավտոկանգառների գործունեության համար (կազմակերպություններ)
6 900005360814 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (կազմակերպություններ)
7 900005360913 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Սեղանի թենիս խաղի կազմակերպում
8 900005361010 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն
9 900005361119 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն
10 900005361218 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնաբուժական գործունեություն
11 900005361317 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Ատամնատեխնիկական գործունեություն
12 900005361416 Արտոնագրային վճար իրավ. անձ. Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ ԱՆՀԱՏ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԵՐԵՐԻՑ
1 900005360228 Արտոնագրային վճար ԱՁ Հանրային սննդի ոլորտում իրականացվող գործունեության համար (ֆիզ. անձ)
2 900005360426 Արտոնագրային վճար ԱՁ Թեթև մարդատար մեքենայով ուղևորափոխադրման համար (ֆիզ. անձ)
3 900005360525 Արտոնագրային վճար ԱՁ Վարսավիրական ծառայությունների մատուցման գործունեության համար (ֆիզ. անձ)
4 900005360624 Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոտեխսպասարկման կայանների /կետերի/ գործունեության համար (ֆիզ. անձ)
5 900005360723 Արտոնագրային վճար ԱՁ Ավտոկանգառների գործունեության համար (ֆիզ. անձ)
6 900005360822 Արտոնագրային վճար ԱՁ Բիլիարդ խաղի կազմակերպման համար (ֆիզ. անձ)
7 900005360921  Արտոնագրային վճար ԱՁ Սեղանի թենիս խաղի
8 900005361028  Արտոնագրային վճար ԱՁ Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով սննդի առևտրի կազմակերպման գործունեություն
9 900005361127 Արտոնագրային վճար ԱՁ Մետաղադրամով շահագործվող ավտոմատների միջոցով խաղերի կազմակերպման գործունեություն
10 900005361226 Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնաբուժական գործունեություն
11 900005361325 Արտոնագրային վճար ԱՁ Ատամնատեխնիկական գործունեություն
12 900005361424 Արտոնագրային վճար ԱՁ Անշարժ գույքի առքուվաճառքի կամ վարձակալության միջնորդային գործունեություն
ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՎՃԱՐ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑԻՑ
1 900005360111 Արտոնագրային վճարներ անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից
ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ «ՀԱՐԿԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ
1 900005180014 «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի 26, 28 և 31 հոդվածներով սահմանված տուգանքներ
ՌՈՅԱԼԹԻ ԵՎ ԿՈՆՑԵՍԻՈՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
1 900005281432 Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող ռոյալթի
2 900005281457  Հանքարդյունահանման լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար
3 900005281465 Հանքարդյունահանման հատուկ լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար
4 900005281473 ՈՒսումնասիրության լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար
5 900005281481  ՈՒսումնասիրության հատուկ լիցենզառուի կողմից վճարվող կոնցեսիոն վճար
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆ ԵՎ ԲՆՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐ
1 900005017018 Ջրօգտագործման համար
2 900005017026 Օգտակար հանածոների արդյունահանման համար
3 900005017042  Ամրակայված աղբյուրներից օդային ավազան վնասակար նյութերի արտանետման համար
4 900005017067 Ջրային ավազան վնասակար նյութեր արտանետման համար
5 900005017075 Աղբյուսներում թափոնների տեղադրման համար
6 900005170916 Ֆիզիկական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
7 900005170924 Ֆիզիկական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
8 900005170932 Ֆիզիկական անձանց պատկանող լողամիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
9 900005170940 Իրավաբանական անձանց պատկանող ավտոմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
10 900005170957 Իրավաբանական անձանց պատկանող գյուղմեքենաներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
11 900005170965 Իրավաբանական անձանց պատկանող լողմիջոցներից վնասակար նյութեր արտանետելու համար
12 900005170973 ՀՀ-ում իրացվող` շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար
13 900005170981 Կենսապաշարների օգտագործման համար
14 900005171310 Արդյունահանված մետաղական օգտակար հանածոների և դրանց վերամշակման արդյունքում ստացված արտադրանքի իրացման համար վճարվող ռոյալթի
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՎՃԱՐՆԵՐ
1 900005027017 ՀՀ-ում գրանցված ծանրաքաշ տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճար
2 900005027025 ՀՀ-ում գրանցված մեծ եզրաչափերով տրանսպորտային միջոցներով երթևեկության համար վճարներ
3 900005027041  ՀՀ-ում ավտոմոբիլային ճանապարհներին գովազդի տեղադրման համար վճար
4 900005270716  ՀՀ-ում գրանցված բեռնատար ավտոմեքենաներով ավտոմոբիլային ճանապարհներով երթևեկության համար վճար/հարկային
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ
1 900005330114  Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարներ
2 900005330213 Ռադիոհաճախականության թույլտվության տրամադրման վճար
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ
1 900005240487 Իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներ և պատժամիջոցներ/ՊԵԿ
2 900005024105  Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների գծով իրավախախտումների համար կիրառվող տուգանքներից և պատժամիջոցներից մուտքեր
3 900005241022 «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» ՀՀ օրենքի պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքների պատժամիջոցներից մուտքեր
4 900005241030  ՀԴՄ-ի շահագործման կանոնների խախտմամբ պայմանավորված գործունեության կասեցումը դադարեցնելու համար վճարված տուգանքներ
5 900005241014 Դրամարկղային գործառնությունների մասին օրենսդրության պահանջների խախտման համար կիրառվող տուգանքներ

 

Բեռնել PDF տարբերակը