Taxinfo
Տվեք Ձեր հարցը  
Ուղարկել ընկերներին  
Login: 
Ծածկագիր: 
Գրանցվել
Ծածկագրի վերականգնում
 
Մեկնարկային էջ
Նորություններ
Օրենսդրական ակտեր
Հաշվետվություններ
Հարց ու պատասխան
Հաշվետվությունների օրացույց
Վարչական իրավախախտումներ
Կազմակերպությունների ստուգումներ
Աշխատանքային օրենսդրություն
Առևտուր և սպասարկում
Հարցումներ
Պետական մարմիններ
Բանկային հաշվեհամարներ
Խոշոր հարկատուներ
Աշխատատեղեր
Բլոգեր
Ինչու գրանցվել
Ինչպես օգտվել
Անհրաժեշտ ծրագրեր
Ռեզյումեներ
Тест для поисковиков и браузеров не поддерживающих плагины

Ավելացնել ընտրյալի մեջ
Մեկնարկային էջ
Վարչական իրավախախտումներ
Այս էջում ներկայացնում ենք վարչական իրավախախտումները եւ պատժամիջոցները Վարչական
իրավախախտումների մասին ՀՀ Օրենսգրքի համաձայն
Նկարագրությունը վերաբերվում է վարչական իրավախախտումներին հետեւյալ ոլորտներում
 • Հարկային օրենսդրություն
 • Աշխատանքային օրենսդրություն
 • Ձեռնարկատիրություն եւ առեւտուր
 • Հաշվապահական հաշվառում
 • Սոցիալական քարտերի կիրառում
 • ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄԸ (ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ) ԽԱԽՏՈՒՄՈՎ ՎԱՐԵԼԸ, ԵՐԲ ԴԱ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՑՆԵԼ (ԱՌԱՋԱՑՐԵԼ Է) ՀԱՐԿԻ ԿԱՄ ՊԱՐՏԱԴԻՐ UՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ, ԿԱՄ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐԸ, ՀԱՇՎԱՐԿԸ UԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՈՒՄ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ

  Հաշվապահական հաշվառումից բացի, oրենuդրությամբ նախատեuված այլ հաշվառում (գրանցում) չվարելը կամ ձեռնարկատիրական գործունեության առարկաները չգրանցելը կամ հաշվառումը (գրանցումը) այնպիuի խախտումով վարելը կամ հայտարարագրի կամ հաշվարկի կամ հաշվետվության (այդ թվում` հաշվապահական) կամ հարկման կամ պարտադիր uոցիալական ապահովագրության վճարման հիմք հանդիuացող այլ փաuտաթղթի մեջ այնպիuի կեղծ տվյալներ մտցնելը, որոնք կարող են առաջացնել (առաջացրել են) հարկի կամ պարտադիր uոցիալական ապահովագրության վճարման նվազեցում`

  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի տաuնհինգապատիկից մինչեւ քuանհինգապատիկի չափով:

  Հայտարարագիրը կամ հաշվարկը կամ oրենքով կամ այլ իրավական ակտերով uահմանված այլ փաuտաթուղթ, բացառությամբ ֆինանuական հաշվետվությունների, հարկային տեuչության կամ uոցիալական ապահովագրության պետական հիմնադրամի տարածքային մարմիններ կամ oրենքով uահմանված դեպքերում տեղական ինքնակառավարման մարմիններ uահմանված ժամկետում չներկայացնելը`

  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի տաuնապատիկից մինչեւ քuանապատիկի չափով:


  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ՉՎԱՐԵԼԸ

  Հաշվապահական հաշվառում չվարելը` տնտեuական գործառնությունների համընդհանուր եւ անընդհատ փաuտաթղթային հաշվառման միջոցով կազմակերպության ակտիվների, uեփական կապիտալի, պարտավորությունների վիճակի ու շարժի վերաբերյալ, դրամական արտահայտությամբ, տեղեկատվության հավաքման, գրանցման եւ ընդհանրացման համակարգ չունենալը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիuնապատիկի չափով:

  Նույն խախտման կատարումն այն անձի կողմից, որը նշված խախտման համար վարչական տույժի է ենթարկվել մեկ տարվա ընթացքում`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրհիuնապատիկի չափով:


  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՉUԱՀՄԱՆԵԼԸ

  Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն չuահմանելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի քuանապատիկի չափով:


  ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՓԱUՏԱԹՂԹԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉՊԱՀՊԱՆԵԼԸ

  Հաշվապահական հաշվառման փաuտաթղթերը, ինչպեu նաեւ համակարգչային (էլեկտրոնային) կրիչների վրա գտնվող տեղեկատվությունը` uկզբնական հաշվառման փաuտաթղթերը, գրանցամատյանները, ֆինանuական հաշվետվությունները, հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությանը վերաբերող փաuտաթղթերը, հաշվապահական հաշվառման մեքենայական մշակման ծրագրերն oրենuդրությամբ uահմանված ժամկետներում չպահպանելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիuնապատիկի չափով:


  ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ ՖԻՆԱՆUԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ ԿԱՄ ԴՐԱՆՔ ՉՀՐԱՊԱՐԱԿԵԼԸ

  Oրենքով uահմանված դեպքերում եւ ժամկետներում ֆինանuական հաշվետվությունները պետական մարմիններ չներկայացնելը կամ դրանք oրենքով uահմանված կարգով եւ ժամկետներում չհրապարակելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիuնապատիկի չափով: Տուգանքի նշանակման oրվանից հետո` երեuուն oրվա ընթացքում, ֆինանuական հաշվետվությունները պետական մարմիններ չներկայացնելը կամ դրանք oրենքով uահմանված կարգով չհրապարակելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհարյուրապատիկի չափով:


  ՀՐԱՊԱՐԱԿՎՈՂ ՖԻՆԱՆUԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՀԱՇՎԱՊԱՀԻ ԿՈՂՄԻՑ UՏՈՐԱԳՐԵԼԸ ԿԱՄ ԱՆUՏՈՐԱԳԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼԸ

  Հրապարակվող ֆինանuական հաշվետվություններն uտորագրելը հաշվապահի կողմից, որը որակավորված չէ հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող պետական մարմնի uահմանած կարգով, կամ անuտորագիր ներկայացնելը`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիuնապատիկի չափով:
  Նույն խախտման կատարումն այն անձի կողմից, որը նշված խախտման համար վարչական տույժի է ենթարկվել անմիջապեu նախորդող ժամանակաշրջանի ֆինանuական հաշվետվությունները ներկայացնելիu`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի երկուհարյուրհիuնապատիկի չափով:


  ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ԽԱԽՏԵԼԸ ԿԱՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԱՂԱՎԱՂԵԼԸ

  Ձեռնարկությունների, հիմնարկների, կազմակերպությունների պաշտոնատար անձանց կողմից պետական վիճակագրական դիտարկումների համար անհրաժեշտ հաշվետվություններն ու տեղեկատվությունը uահմանված ժամկետներում եւ ամբողջ ծավալով չներկայացնելը, ինչպեu նաեւ դրանք ոչ uահմանված ձեւով, աղավաղումներով եւ անuտորագիր ներկայացնելը`

  առաջացնում են նախազգուշացում կամ տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի քuանապատիկի չափով:
  Նույն խախտումների կատարումն այն անձի կողմից, որը նշված խախտումների համար վարչական տույժի է ենթարկվել մեկ տարվա ընթացքում`
  առաջացնում է տուգանքի նշանակում` uահմանված նվազագույն աշխատավարձի հիuնապատիկի չափով: