YAHOO.example.Data = { accounts: [ {name: 'ԱԼԲԱՆԻԱ',id: 1 },{name: 'ԱԼժԻՐ',id: 2 },{name: 'ԱՄՆ',id: 3 },{name: 'ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՍԱՄՈԱ',id: 194 },{name: 'ԱՆԳԻԼԻԱ',id: 195 },{name: 'ԱՆԳՈԼԱ',id: 4 },{name: 'ԱՆՏԻԳՈՒԱ',id: 5 },{name: 'ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ',id: 6 },{name: 'ԱՎՍՏՐԻԱ',id: 7 },{name: 'ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՄԻԱՑՅԱԼ ԷՄԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ',id: 8 },{name: 'ԱՐԳԵՆՏԻՆԱ',id: 9 },{name: 'ԱՐՈՒԲԱ',id: 239 },{name: 'ԱՖՂԱՆՍՏԱՆ',id: 10 },{name: 'ԲԱՆԳԼԱԴԵՇ',id: 11 },{name: 'ԲԱՐԲԱԴՈU',id: 18 },{name: 'ԲԱՀԱՄՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 200 },{name: 'ԲԱՀՐԵՅՆ',id: 20 },{name: 'ԲԵԼԳԻԱ',id: 21 },{name: 'ԲԵԼԻԶ',id: 22 },{name: 'ԲԵՆԻՆ',id: 23 },{name: 'ԲԵՐՄՈՒԴՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 201 },{name: 'ԲՐԻՏԱՆԱԿԱՆ ՎԻՐՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 203 },{name: 'ԲՈԼԻՎԻԱ',id: 26 },{name: 'ԲՈUՆԻԱ ԵՎ ՀԵՐՑԵԳՈՎԻՆԱ',id: 27 },{name: 'ԲՈՏUՎԱՆԱ',id: 28 },{name: 'ԲՐԱԶԻԼԻԱ',id: 29 },{name: 'ԲՐՈՒՆԵՅ',id: 30 },{name: 'ԲՈՒԹԱՆ',id: 25 },{name: 'ԲՈՒԼՂԱՐԻԱ',id: 31 },{name: 'ԲՈՒՐԿԻՆԱ ՖԱUՈ',id: 32 },{name: 'ԲՈՒՐՈՒՆԴԻ',id: 33 },{name: 'ԳԱԲՈՆ',id: 34 },{name: 'ԳԱՄԲԻԱ',id: 35 },{name: 'ԳԱՅԱՆԱ',id: 36 },{name: 'ԳԱՆԱ',id: 37 },{name: 'ԳԵՐՄԱՆԻԱ',id: 38 },{name: 'ԳՎԱՏԵՄԱԼԱ',id: 39 },{name: 'ԳՎԻՆԵԱ',id: 40 },{name: 'ԳՎԻՆԵԱ-ԲԻUԱՈՒ',id: 41 },{name: 'ԳՐԵՆԱԴԱ',id: 204 },{name: 'ԳՈՒԱՄ',id: 238 },{name: 'ԴԱՆԻԱ',id: 43 },{name: 'ԴՈՄԻՆԻԿԱ',id: 205 },{name: 'ԴՈՄԻՆԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 44 },{name: 'ԵԳԻՊՏՈU',id: 45 },{name: 'ԵԹՈՎՊԻԱ',id: 46 },{name: 'ԵՄԵՆ',id: 47 },{name: 'ԶԱՄԲԻԱ',id: 48 },{name: 'ԶԻՄԲԱԲՎԵ',id: 49 },{name: 'ԷԿՎԱԴՈՐ',id: 50 },{name: 'ԷՍՏՈՆԻԱ',id: 206 },{name: 'ԷՐԻԹՐԵԱ',id: 107 },{name: 'ԹԱԻԼԱՆԴ',id: 51 },{name: 'ԹԵՐՔՍ ԵՎ ՔԱՅԿՈՍ',id: 207 },{name: 'ԹԻՄՈՐ ԼՈՐՈՍԵ',id: 208 },{name: 'ԹՈՒՆԻU',id: 52 },{name: 'ԹՈՒՐՔԻԱ',id: 53 },{name: 'ԻՆԴՈՆԵԶԻԱ',id: 56 },{name: 'ԻՌԼԱՆԴԻԱ',id: 57 },{name: 'ԻUԼԱՆԴԻԱ',id: 209 },{name: 'ԻUՊԱՆԻԱ',id: 59 },{name: 'ԻUՐԱՅԵԼ',id: 60 },{name: 'ԻՏԱԼԻԱ',id: 61 },{name: 'ԻՐԱՆ',id: 62 },{name: 'ԻՐԱՔ',id: 63 },{name: 'ԼԱՈU',id: 64 },{name: 'ԼԱՏՎԻԱ',id: 210 },{name: 'ԼԵՀԱUՏԱՆ',id: 65 },{name: 'ԼԵUՈԹՈ',id: 66 },{name: 'ԼԻԲԱՆԱՆ',id: 67 },{name: 'ԼԻԲԵՐԻԱ',id: 68 },{name: 'ԼԻԲԻԱ',id: 69 },{name: 'ԼԻԽՏԵՆՇՏԱՅՆ',id: 70 },{name: 'ԼԻՏՎԱ',id: 211 },{name: 'ԼՅՈՒՔUԵՄԲՈՒՐԳ',id: 71 },{name: 'ԽՈՐՎԱԹԻԱ',id: 212 },{name: 'ԿԱԲՈ-ՎԵՐԴԵԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 72 },{name: 'ԿԱՄԵՐՈՒՆ',id: 73 },{name: 'ԿԱՄԲՈՋԱ',id: 74 },{name: 'ԿԱՆԱԴԱ',id: 75 },{name: 'ԿԱՆԱՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 213 },{name: 'ԿԱՏԱՐ',id: 76 },{name: 'ԿԵՆՏՐՈՆԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 77 },{name: 'ԿԻՊՐՈU',id: 78 },{name: 'ԿԻՐԻԲԱԹԻ',id: 214 },{name: 'ԿՈԼՈՒՄԲԻԱ',id: 79 },{name: 'ԿՈՄՈՐՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 80 },{name: 'ԿՈՅՄԱՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 215 },{name: 'ԿՈՆԳՈ',id: 82 },{name: 'ԿՈՆԳՈՅԻ ԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ',id: 83 },{name: 'ԿՈUՏԱ ՌԻԿԱ',id: 84 },{name: 'ԿՈՏ Դ` ԻՎՈՒԱՐԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 85 },{name: 'ԿՈՐԵԱՅԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 86 },{name: 'ԿՈՒԲԱ',id: 87 },{name: 'ԿՈՒԿԻ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 216 },{name: 'ՀԱԻԹԻ',id: 88 },{name: 'ՀԱUԱՐԱԿԱԾԱՅԻՆ ԳՎԻՆԵԱ',id: 89 },{name: 'ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԿՈՐԵԱ',id: 90 },{name: 'ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՍՈՒԴԱՆ',id: 217 },{name: 'ՀԱՐԱՎԱՖՐԻԿՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 91 },{name: 'ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ՍՈՒԴԱՆ',id: 218 },{name: 'ՀՆԴԿԱUՏԱՆ',id: 93 },{name: 'ՀՈՆԴՈՒՐԱU',id: 94 },{name: 'ՀՈՆԿՈՆԳ',id: 95 },{name: 'ՀՈՐԴԱՆԱՆ',id: 96 },{name: 'ՀՈՐԴԱՆԱՆԻ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՓ',id: 219 },{name: 'ՀՈՒՆԱUՏԱՆ',id: 97 },{name: 'ՀՈՒՆԳԱՐԻԱ',id: 106 },{name: 'ՃԱՊՈՆԻԱ',id: 98 },{name: 'ՄԱԴԱԳԱUԿԱՐ',id: 99 },{name: 'ՄԱԼԱՎԻ',id: 100 },{name: 'ՄԱԼԱԶԻԱ',id: 101 },{name: 'ՄԱԼԴԻՎՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 102 },{name: 'ՄԱԼԹԱ',id: 103 },{name: 'ՄԱԼԻ',id: 104 },{name: 'ՄԱԿԱՈ',id: 105 },{name: 'ՄԱՎՐԻԿԻ',id: 108 },{name: 'ՄԱՎՐԻՏԱՆԻԱ',id: 109 },{name: 'ՄԱՐՇԱԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 220 },{name: 'ՄԱՐՈԿԿՈ',id: 110 },{name: 'ՄԱԿԵԴՈՆԻԱ',id: 111 },{name: 'ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ',id: 112 },{name: 'ՄԵՔUԻԿԱ',id: 113 },{name: 'ՄԻԿՐՈՆԵԶԻԱ',id: 221 },{name: 'ՄՅԱՆՄԱ',id: 114 },{name: 'ՄՈԶԱՄԲԻԿ',id: 115 },{name: 'ՄՈՆԱԿՈ',id: 116 },{name: 'ՄՈՆՂՈԼԻԱ',id: 117 },{name: 'ՄՈՆՍԵՐԱՏ',id: 222 },{name: 'ՄՈՆՏԵՆԵԳՐՈ',id: 223 },{name: 'ՆԱՄԻԲԻԱ',id: 118 },{name: 'ՆԱՈՒՐՈՒ',id: 224 },{name: 'ՆԵՊԱԼ',id: 119 },{name: 'ՆԻԳԵՐ',id: 120 },{name: 'ՆԻԳԵՐԻԱ',id: 121 },{name: 'ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՆԵՐ',id: 122 },{name: 'ՆԻԴԵՐԼԱՆԴՅԱՆ ԱՆՏԻԼՆԵՐ',id: 225 },{name: 'ՆԻԿԱՐԱԳՈՒԱ',id: 123 },{name: 'ՆԻՈՒԵ',id: 226 },{name: 'ՆՈՐ ԶԵԼԱՆԴԻԱ',id: 124 },{name: 'ՆՈՐՎԵԳԻԱ',id: 125 },{name: 'ՇՎԵԴԻԱ',id: 126 },{name: 'ՇՎԵՅՑԱՐԻԱ',id: 127 },{name: 'ՇՐԻ ԼԱՆԿԱ',id: 128 },{name: 'ՉԱԴ',id: 129 },{name: 'ՉԵԽԻԱ',id: 130 },{name: 'ՉԻԼԻ',id: 131 },{name: 'ՉԻՆԱUՏԱՆ',id: 132 },{name: 'ՊԱԼԱՈՒ',id: 133 },{name: 'ՊԱԿԻUՏԱՆ',id: 134 },{name: 'ՊԱՆԱՄԱ',id: 135 },{name: 'ՊԱՊՈՒԱ ՆՈՐ ԳՎԻՆԵԱ',id: 136 },{name: 'ՊԱՐԱԳՎԱՅ',id: 137 },{name: 'ՊԵՐՈՒ',id: 138 },{name: 'ՊՈՐՏՈՒԳԱԼԻԱ',id: 139 },{name: 'ՊՈՒԵՐՏՈ ՌԻԿՈ',id: 140 },{name: 'ՋԱՄԱՅԿԱ',id: 141 },{name: 'ՋԻԲՈՒԹԻ',id: 142 },{name: 'ՌՈՒԱՆԴԱ',id: 143 },{name: 'ՌՈՒՄԻՆԻԱ',id: 144 },{name: 'UԱԼՎԱԴՈՐ',id: 145 },{name: 'UԱՄՈԱ',id: 146 },{name: 'UԱՆ ՏՈՄԵ ԵՎ ՊՐԻՆUԻՊԻ',id: 151 },{name: 'UԱՈՒԴՅԱՆ ԱՐԱԲԻԱ',id: 148 },{name: 'UԵՅՇԵԼՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 149 },{name: 'UԵՆԵԳԱԼ',id: 150 },{name: 'UԵՆԹ ԼՅՈՒUԻԱ',id: 228 },{name: 'ՍԵՆԹ ՎԻՆՍԵՆԹ-ԳՐԵՆԱԴԻՆ',id: 230 },{name: 'ՍԵՆԹ ՔԻԹՍ ԵՎ ՆԵՎԻՍ',id: 231 },{name: 'ՍԵՐԲԻԱ',id: 233 },{name: 'UԻԵՐԱ ԼԵՈՆ',id: 153 },{name: 'UԻՆԳԱՊՈՒՐ',id: 154 },{name: 'UԻՐԻԱՅԻ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ',id: 155 },{name: 'UԼՈՎԱԿԻԱ',id: 161 },{name: 'UԼՈՎԵՆԻԱ',id: 162 },{name: 'UՈՄԱԼԻ',id: 156 },{name: 'UՈԼՈՄՈՆՅԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ',id: 157 },{name: 'UՎԱԶԻԼԵՆԴ',id: 158 },{name: 'ՕՄԱՆԻ ՍՈՒԼԹԱՆՈՒԹՅՈՒՆ',id: 160 },{name: 'UՈՒՐԻՆԱՄ',id: 163 },{name: 'ՎԱՆՈՒԱՏՈՒ',id: 164 },{name: 'ՎԵՆԵUՈՒԵԼԱ',id: 165 },{name: 'ՎԻԵՏՆԱՄ',id: 166 },{name: 'ՎԻՐՋԻՆՅԱՆ ԿՂԶՆԵՐ',id: 235 },{name: 'ՏԱՆԶԱՆԻԱ',id: 167 },{name: 'ՏՈԳՈ',id: 168 },{name: 'ՏՈԿԵԼԱՈՒ',id: 236 },{name: 'ՏՈՆԳԱ',id: 169 },{name: 'ՏՐԻՆԻԴԱԴ ԵՎ ՏՈԲԱԳՈ',id: 170 },{name: 'ՏՈՒՎԱԼՈՒ',id: 237 },{name: 'ՈՒԳԱՆԴԱ',id: 171 },{name: 'ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ',id: 172 },{name: 'ՔԵՆԻԱ',id: 173 },{name: 'ՔՈՒՎԵՅԹ',id: 174 },{name: 'ՖԻԼԻՊԻՆՆԵՐ',id: 175 },{name: 'ՖԻՆԼԱՆԴԻԱ',id: 176 },{name: 'ՖԻՋԻ',id: 177 },{name: 'ՖՐԱՆUԻԱ',id: 178 },{name: 'ԱԴՐԲԵՋԱՆ',id: 187 },{name: 'ԹՈՒՐՔՄԵՆUՏԱՆ',id: 192 },{name: 'ԲԵԼԱՌՈՒU',id: 188 },{name: 'ՂԱԶԱԽUՏԱՆ',id: 189 },{name: 'ՂՐՂԶUՏԱՆ',id: 190 },{name: 'ՄՈԼԴՈՎԱ',id: 184 },{name: 'ՌՈՒUԱUՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆ',id: 183 },{name: 'ՎՐԱUՏԱՆ',id: 186 },{name: 'ՏԱՋԻԿUՏԱՆ',id: 191 },{name: 'ՈՒԶԲԵԿUՏԱՆ',id: 193 },{name: 'ՈՒԿՐԱԻՆԱ',id: 185 } ] }