10 սեպտեմբերի-2018 թվականի N 416-Ն                                                    ՀՀ  ՊԵԿ նախագահ
5 հոկտեմբերի-2018 թվականի N 107-Ն                                                       Ֆինանսների նախարար
14 սեպտեմբերի-2018 թվականի N 561-Ն                                                    Աշխատանքի և սոցիալ հարցերի նախարար

Համատեղ հրաման

 Աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը սահմանելու մասին

Հիմք ընդունելով “Կուտակային կենսաթոշակների մասին” օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը.
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՆՔ`

  1. Սահմանել աշխատավարձի եւ դրան հավասարեցված այլ վճարումների ցանկը` համաձայն հավելվածի:
  2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

ՑԱՆԿ 

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԵՎ ԴՐԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ԱՅԼ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ

  1. Աշխատավարձ եւ դրան հավասարեցված այլ վճարումներ են համարվում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությանը համապատասխան որոշակի ժամկետով եւ անորոշ ժամկետով աշխատանքային պայմանագրերի, ինչպես նաեւ աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի շրջանակներում կատարվող հետեւյալ վճարումները (վարձատրությունը)`

1) աշխատավարձը (հիմնական աշխատավարձ, լրացուցիչ վարձատրություն)` ներառյալ

ա. արտաժամյա աշխատանքի վարձատրությունը,

բ. գիշերային աշխատանքի վարձատրությունը,

գ. հանգստյան եւ ոչ աշխատանքային (տոնական եւ հիշատակի) օրերին կատարված աշխատանքի վճարումը,

դ. լրավճարները, հավելումներ, հավելավճարները եւ պարգեւատրումները (անկախ վճարման պարբերականությունից եւ ֆինանսավորման աղբյուրներից),

ե. աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված միջոցներից տրվող միանվագ գումարները (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում տրվող փոխհատուցման գումարների, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վճարվող ժամանակավոր անաշխատունակության եւ մայրության նպաստների գումարների, օգնության գումարների, ինչպես նաեւ վարձու աշխատողների սոցիալական կարիքների բավարարման նպատակով տրվող գումարների),

զ. պարապուրդի ժամանակ վճարումը, այդ թվում նաեւ` նախկին աշխատանքում վերականգնվելու դեպքում հարկադիր պարապուրդի դիմաց վճարված աշխատավարձը,

է. օրինական գործադուլին մասնակցող աշխատողներին վճարումը,

ը. լրացուցիչ եւ հատուկ ընդմիջումների վճարումը,

թ. աշխատանքի ծավալի ավելացման դեպքում աշխատանքի վարձատրությունը,

ժ. առողջության ստուգման համար ծախսվող ժամանակի համար վճարումը (եթե աշխատողի առողջության ստուգումը պարտադիր է եւ պայմանավորված է աշխատանքի բնույթով).

2) ամենամյա (նվազագույն, երկարացված, լրացուցիչ) եւ նպատակային (ուսումնական, պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման համար) վճարովի արձակուրդի գումարները, ինչպես նաեւ աշխատանքային պայմանագիրը լուծելիս (աշխատանքի ընդունման մասին անհատական իրավական ակտի գործողությունը դադարեցնելիս) չօգտագործված արձակուրդի համար վճարվող հատուցումը (փոխհատուցումը).

3) հեղինակային վարձատրությունը (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 34-րդ կետով սահմանված ռոյալթիների):